Friday, July 17, 2009

Seeing Eye to Eye

Sam loves Stella.

Photo taken 7/17/09

No comments: